பிறக்கப்போவது யாரு
  
Predict Your Babies Gender
This chart is for entertainment value only.  
Web Barthee is not guarantee its results.

உங்களுக்கு பிறக்கப்போகும் குழந்தை ஆணா- பொண்ணா என் பார்க்க உதவும் ஒரு அட்டவணை. மேலிருந்து கீழாக உள்ள வயதில் தாயின் வயதையும், இடமிருந்து வலமாக தாய் கருத்தரித்த மாதத்தையும்(கடைசி மாதவிடாய் மாதம்) இணைத்து பிறக்கும் குழந்தையை கண்டுபியுங்கள்.உங்கள் வயதை துல்லியமாக கண்க்கிட Age Calculator தளத்திற்கு செல்லவும். (An ancient Chinese secret:  This chart can be used to predict the sex of your unborn child.  It has been said to be 99% accurate.  The chart was buried in a tomb near Beijing for 700 years and now can be viewed at the Institute of Science in Beijing.  To predict what sex your baby will be, locate the age the mother will be when she gives birth and the month the child was conceived. )
 
This chart is for entertainment value only.  Although the results have been found to be incredibly accurate, Barthee.com or any affiliate thereof cannot guarantee the findings of the chart below. 

AGE

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JLY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

18

F

M

F

M

M

M

M

M

M

M

M

M

19

M

F

M

F

F

M

M

F

M

M

F

F

20

F M F M M M M M M F M

M

21

M

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

22

F

M

M

F

M

F

F

M

F

F

F

F

23

M

M

M

F

M

M

F

F

F

M

M

F

24

M

F

F

M

M

F

M

F

M

M

F

M

25

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

M

M

26

M

M

M

M

M

F

M

F

F

M

F

F

27

F

F

M

M

F

M

F

F

M

F

M

M

28

M

M

M

F

F

M

F

M

F

F

M

F

29

F

M

F

F

M

F

F

M

F

M

F

F

30

M

M

F

M

F

M

M

M

M

M

M

M

31

M

M

M

M

F

F

M

F

M

F

F

F

32

M

F

F

M

F

M

M

F

M

M

F

M

33

F

M

M

F

F

M

F

M

F

M

M

F

34

M

M

F

F

M

F

M

M

F

M

F

F

35

M

F

M

F

M

F

M

F

M

M

F

M

36

M

F

M

M

M

F

M

M

F

F

F

F

37

F

F

M

F

F

F

M

F

F

M

M

M

38

M

M

F

F

M

F

F

M

F

F

M

F

39

F

F

M

F

F

F

M

F

M

M

F

M

40

M

M

M

F

M

F

M

F

M

F

F

M

41

F

F

M

F

M

M

F

F

M

F

M

F

42

M

F

F

M

M

M

M

M

F

M

F

M

43

F

M

F

F

M

M

M

F

F

F

M

M

44

M

F

F

F

M

F

M

M

F

M

F

M

45

F

M

F

M

F

F

M

F

M

F

M

F